Kulturmidler 2015

  Marit Gjertsen
  04. februar 2015
  11.08

Enhet for kultur utarbeider hvert år forslag til handlingsplan for bygging av nye idrettsanlegg, tildeler etter søknad kulturmidler til idrettslag, behandler alle søknader om spillemidler og tildeler all trenings- og arrangementstid i alle kommunale idrettsanlegg, både utendørs og innendørs.

Mål
Søgne kommune har som mål å tilrettelegge slik at flest mulig av kommunens innbyggere får mulighet til å mosjonere, trene og konkurrere under tilfredsstillende forhold, slik at folkehelsa blir styrket.

Kommunestyret i Søgne prioriterer og fastsetter mål og prinsipper, samt beslutter omfang og kvalitet på kommunale idrettsanlegg.

Ansvar for planlegging og drift
Enhet for kultur og ingeniørvesenet er ansvarlig for planlegging av nye kommunale idrettsanlegg, og førstnevnte også for utlån av anleggene og spillemiddelsaker.
Ingeniørvesenet er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens utendørsanlegg.
Enhet for eiendom er ansvarlig for drift av kommunens innendørsanlegg.

Søgne kommune ved Enhet for kultur er ansvarlig for å utarbeide en langsiktig anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (kommunedelplan) i henhold til krav fra kulturdepartementet. Den kortsiktige handlingsplanen blir rullert hvert år av kommunestyret, og det er kommunestyret som endelig vedtar planene og de kommunale tilskuddene.

Spillemidler
Enhet for kultur saksbehandler alle søknader om spillemidler og veileder idrettslagene
gjennom hele søknadsprosessen (registrering, forhåndsgodkjenning, dokumentert søknad,
revisjon etc.)

Søknadsfrist er 15. august for å komme med i kommunes anleggsplan for idrett, og derved
kunne fremme søknad om spillemidler.

Søgne kommune har en årlig økonomisk pott som kan brukes til tilskudd til kommunens egne nye idrettsanlegg og idrettslagenes investeringer i spillemiddelgodkjente idrettsanlegg.

Kulturmidler
Søgne kommune ved Enhet for kultur støtter årlig med kulturmidler idrettslag og frie grupper
som gir innbyggere tilbud om konkurranseidrett og eller fysisk aktivitet.
Søknadsfrist er 1. mars. Se skjema her

Tildeling av trenings- og arrangementstid
Enhet for kultur fordeler årlig i henhold til vedtatt reglement i en samarbeidsprosess med Eiendomsavdelingen, Søgne idrettsråd, idrettslag og frie trimgrupper trenings- og kamptid på alle kommunale innendørs- og utendørs anlegg. Kommunen foretar endelig tildeling etter at alle søkere har uttalt seg på et allmøte.
Søknadsfrist er 1. april for søknader om innendørs treningstid.

Samarbeid med Søgne idrettsråd
Søgne kommune har en egen vedtatt samarbeidsavtale med Søgne idrettsråd.
Sist oppdatert 14.04.2015 klokken 11.05 av Marit Gjertsen


Publiseringsløsning levert av UENO