Søgne Kulturskole

  Cathrine Sordal
  15. august 2014
  11:14

 
 
 
 
 


gir kreativ utfoldelse, glede og kvalitet i trygge rammer.

 

 

Postadresse: postboks 1051,  4682 Søgne
Kontoradresse: Søgne Gamle Prestegård
Tlf - kontor: 38054320 - undervisningsrom 1. etg.: 38054321
Avdelingsleder for barne- og ungdomskultur: Roar Borøy, Mobil: 41417940, roar.boroy@sogne.kommune.no
 
 
Søgne kulturskole (opprettet 1998) eies og drives av Søgne kommune. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen.  
Vi ønsker at aktiv kunstutøvelse skal berike og inspirere elevene, og at de individuelt og samspillsmessig får økt mestringsfølelse. 


SERVICEERKLÆRING:
• Kulturskolen er et trygt sted å være der elevene møtes med omsorg og respekt.
• Elevene får mulighet til å utvikle kreative og kunstneriske evner ut fra egne forutsetninger.
• Det skal være fokus på å styrke både estetisk, sosial og kulturell kompetanse.
• Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle og jobbe for et flerkulturelt mangfold.
• Kulturskolen skal gi tilbud på alle nivå; fra bredde til talent.
• Undervisningen gis individuelt eller i gruppe av godt kvalifiserte lærere.
• Vi ønsker å stimulere til samspill og samarbeid på tvers av instrument og fagtilbud.
• Elever får mulighet til deltagelse på små og store forestillinger, konserter og utstillinger.
• Kulturskolen skal gi god informasjon og ha et kontinuerlig samarbeid med foresatte.
• Kulturskolen er et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet i kommunen.
• Kulturskolen drives etter prinsippene i "Rammeplan for kulturskolen".
 
 
ELEVPLASS
En elev kan søke plass på flere aktiviteter, men andre og tredjevalget blir prioritert etter eventuelle søkere som ikke allerede har fått plass. 
Vær oppmerksom på at tildelt elevplass i utgangspunktet er bindende for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Ønsker en elev av spesielle grunner likevel å gi fra seg plassen før skoleåret starter, må en si fra snarest mulig etter at melding om plass er mottatt. Hvis det gjelder vårterminen må meldingen gis innen 10. desember (året før). Oppsigelse skal skje skriftlig pr. mail til kulturskolen@sogne.kommune.no eller ved å logge seg inn på Oppsigelse av elevplass.
Overholdes ikke fristene betraktes semesteret som påbegynt, og en må betale full semesteravgift. 
Som elev i Kulturskolen forplikter du deg til å øve utenom undervisningstiden, og å delta i prosjekter, elevkonserter og andre aktiviteter skolen legger til rette for.
 
UNDERVISNINGSTID
Undervisningstiden for de fleste aktivitetene er på ettermiddags-/kveldstid, og foregår i skolens lokaler på Søgne gamle prestegård. Kulturskolen følger i hovedsak grunnskolens ferie og fridager. Basistiden for individuell undervisning i musikk er 20 minutter i uken. Det er mulig for musikkelever å søke om utvidet undervisningstid til 30 minutter mot en ekstra egenbetaling på 80 kroner per uke (fylles inn i merknadsfeltet på søknadsskjemaet). For gruppeundervisning i visuell kunst er undervisningstiden 75 minutter, og for dans 45/75 minutter.
Ved lærerfravær vil vi etterstrebe oss på å sette inn vikarer. Det gis fradrag i kontingenten dersom eleven mister undervisningen mer enn 4 ganger i løpet av skoleåret på grunn av lærerfravær. 
 
PRISER
Skoleåret koster 2650 kroner, og betales inn med 1325 kroner hvert semester. Det gis 25 prosent familierabatt for søsken nummer to, tre eller fire, og det gis også 25 prosent rabatt på elevaktivitet nummer to og tre. De fleste musikkelever vil bli fakturert 20 kroner per semester for kopiering.  
Friplass: Kulturskolen kan tilby et begrenset antall friplasser. Søknader om friplass vil bli behandlet i hvert enkelt tilfelle og det vil bli tatt kontakt med søker for nærmere informasjon og dokumentasjon. Skriv inn "Jeg søker friplass" i merknadsfeltet på søknadsskjemaet eller ta kontakt med leder for kulturskolen. Siste ligningsattest må legges ved søknaden, og per dags dato er øvre netto inntektsgrense for friplass 308 900 kroner.

INSTRUMENTLEIE: Skolen har et begrenset antall instrumenter som elevene kan leie den første tiden. Dette er fioliner, gitarer og enkelte blåseinstrumenter, og koster 350 kroner per semester.
 
VOKSNE: Elever som er over videregående skolealder må betale den reelle kostnaden for undervisningen på 300 kroner for 30 minutter. I merknadsfeltet på søknadskjemaet kan du gjøre oppmerksom på at du er en voksen søker, og samtidig opplyse om du har anledning til å få undervisning på formiddagstid.
 
SØKNAD OG RE-REGISTRERING
Nye søkere til kulturskolen må melde seg på via følgende søknadsskjema
 
De som allerede er elever i Kulturskolen må før 1. mai hvert år logge seg inn på sin brukerprofil med tildelt brukernavn og gjøre en re-registrering for neste skoleår, eventuelt si opp plassen. Oppsigelse av elevplass må skje skriftlig. 
 
Det tas forbehold om nedskjæringer eller andre endringer som kan gjøre det nødvendig å ”si opp” elever.
 • Venteliste: Har du ventelisteplass er du registrert som søker og vil opprettholde ventelisteplassen til du eventuelt får tilbud om elevplass. Ledige elevplasser blir først fylt opp fra ventelister. Hvert år vil også de som står på venteliste få e-post om re-registrering. Dersom du allerede har en individuell aktivitet i kulturskolen må du regne med at du ikke kan få tilbud om en ytterligere individuell aktivitet foran andre som står på ventelisten uten individuell aktivitet. 
 
AKTIVITETENE VED KULTURSKOLEN
 • MUSIKK- / INSTRUMENTOPPLÆRING  
Kulturskolen vil at den enkelte elev skal få opplæring på et instrument eller sang ut fra sine egne forutsetninger slik at eleven får en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet. Opplæringen på instrument/sang forgår hovedsakelig som individuell undervisning for elever fra 3. klasse og oppover, men unntak kan gjøres for yngre. På enkelte instrumenter gis det undervisning parvis eller i mindre grupper. Det er ventelister til mange av musikkaktivitetene, og nye søkere må regne med å bli plassert på venteliste.
Hvis du er i 2. eller 3. klasse kan du søke plass på gruppen "Musikkforberedende". Her vil du gjennom sangleker, bevegelse etter musikk, og bruk av enkle rytmeinstrumenter få et grunnlag for senere instrumentalopplæring.

 • LAPTOP og MUSIKKPRODUKSJON
Kreativt arbeid med bruk av moderne teknologi: Komponering, innspillingteknikk, redigering og musikkfremføring på datamaskin. Vi jobber blant annet med Garageband og Logic. 

Du kan altså ha data som hovedinstrument, og vi gir gruppeundervisning på det i 40 - 60 min. pr. uke alt etter hvor mange elever vi har.  For å starte bør du ha egnet laptop for musikk og aktuelt lydkort. Faglærer kan hjelpe ved innkjøp av utstyr hvis det er ønskelig.  Faget er nytt fra høsten 2017. Alder: Fra 8. trinn.  

 • BAND
Kulturskolen ønsker å legge til rette for mest mulig samspill. De elever som ønsker å spille i band i tillegg til instrumentopplæringen, kan notere dette opp i søknadsskjemaet. Vi forutsetter at eleven har spilt noe på instrumentet fra før, og det vil bli en egenandel på undervisningen. 
Dersom du allerede er med i et band kan hele bandet søke om opplæring og veiledning, og bandrommet på Kulturskolen kan bookes for øving når det ikke er undervisning i rommet. Pris for instruktør og antall timer avtales i hvert enkelt tilfelle. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller mer informasjon.
 
 • POPKOR
Et ganske nytt tilbud i Søgne kulturskole som startet høsten 2016. Koret bidrar på noen fremføringer i løpet av skoleåret, og øver 60 minutter hver mandagskveld. I POPKOR får du jobbe med stemmen din:
 • for å oppleve samspill, energi og musikkglede
 • for å bli trygg på å holde din egen stemme
 • for å utvikle musikalsk uttrykk og dynamikk, tekst og artikulasjon, rytme og trøkk, bevegelser og formidling
 • ved å lære på øret, men også ved å synge etter noter
 • ved å få noe indviduell veiledning
Dersom grunnlaget er tilstede blant elevgruppa vil det jobbes med forskjellige måter å kunne bruke stemmen på og kanskje prøve på å kunne akkompagnere seg selv rytmisk.
Til enkelte fremføringer kan det tenkes at vi kobler på et band fra kulturskolen. Dersom du melder deg på POPKOR som et tillegg til annen undervisning ved kulturskolen koster det kr. 500,- pr. semester, mens elever som bare søker POPKOR betaler kr. 1000,- pr. semester.
 

 • VISUELLE KUNSTGRUPPER (tegning og maling) 
Visjonen om en levende kulturskole bygger på at skolen skal kunne gi tilbud innenfor flere kunstfaglige uttrykk enn bare musikk.
Kulturskolen har tre grupper for elever i tegning og maling:
* GRUPPE 1: fra 3. til 5. klasse
* GRUPPE 2: fra 5 - 7. klasse
* GRUPPE 3: fra 8. klasse og oppover. 
Her får elevene anledning til å arbeide med grunnleggende teknikker og forskjellige materialer innenfor tegning og maling. De vil bl.a. få innføring i komposisjon, bruk av form og fargekontraster og enkle trykkteknikker.

 • DANS 
Barnedans (4-5 år) || 16:45-17:30
 Lekent og utforskende møte med dans.
 Nøkkelord : Kroppens bevegelsesmuligheter i dans, musikalitet, samarbeid med andre barn, bli kjent med danserommets rammer og regler.
 Målgruppen er barnehagebarn fra 4 års alderen.

Kreativ danseteknikk (6-7 år) || 17:45-18:30  
 Introduksjon til danseteknikk på tvers av sjangre.
 Nøkkelord : kreativt arbeid, utforskning alene og i grupper, erfare teknikk i egen kropp, musikalitet.
 For barn med litt eller ingen erfaring. Gir grunnlag til å fortsette med ulike danseteknikker fra 8 års alderen.

Moderne jazz teknikk 1-2 (8-11 år) || 18:30-19:20
 Introduksjon til moderne-jazzdansteknikk og -terminologi.
 Nøkkelord : fysiske ferdigheter, kreativitet, samarbeid.
 For elever med flere års erfaring med dans i en tilsvarende gruppe eller elever i aldersgruppen med interesse for dans.
 OBS: Mulighet til å delta på UKM lokalt/i Søgne for elever over 10 år.

Moderne jazz teknikk 3 (11+ år) -> 15:30-16:45
 Oppbyggingsklasse med mål å utvikle seg teknisk og personlig.
 Nøkkelord : teknikk, skånsom styrke og fleksibilitet, stilbredde : street/hip hop, afro, voguing, lyrisk, show/musikal..., inspirasjon fra Just Dance.
 Nivå og krav tilpasses individuelt.
 OBS: Mulighet til å delta på UKM for elever over 13 år.
 
 Klassisk ballett (7+ år) -> 19:20-20:15
 Vi lærer klassisk ballett teknikk ved ballettstangen og i senter på en skånsom måte for barnekroppen.
 Nøkkelord : klassisk ballett syllabus
Klassen forutsetter særinteresse og konsentrasjon. Kan kombineres med moderne-jazz 1, 2, 3.
 
 UKM gruppe (10+ år)
 Her er personlig engasjement viktig for å bygge opp samhold i gruppa. Mer informasjon kommer etter skolestart og evt. gruppe settes opp utfra etterspørsel.


 • BREAKDANCE: Her får du sjansen til å lære deg en akrobatisk danseform hvor du trener opp den musikalske sansen din gjennom og jobber med rytme, koordinasjon, spenst, styrke og balanse.
Vi legger opp til to grupper, men sammensetningen kan bli endret ut fra hvordan påmeldingen blir.
Gruppe A: Nybegynnere 1. – 3.klasse
Gruppe B: Nybegynnere og yngre viderekommende fra 4.klasse

 
 • TILRETTELAGT UNDERVISNING
Kulturskolen har som mål å også kunne gi tilbud til barn og ungdom som har behov for spesiell tilrettelegging. Fyll ut søknadsskjemaet og skriv litt om behov i merknadsfeltet så vil vi ta nærmere kontakt med deg. En mulig løsning kan være å kjøpe tjenester fra andre kulturskoler i distriktet.
 
 • SKOLEKORPS
Husk på at Søgne skolekorps også gir opplæring på forskjellige instrumenter. Hvis du ikke får plass i Kulturskolen, kan skolekorpsene være et alternativ. Mange musikere i Søgne skolekorps er samtidig elever ved Kulturskolen for individuell oppfølging.
 
 • TEATER

Kulturskolen gir tilbud om opplæring i teater fordelt på tre grupper; barneteater gr. 1 og gr. 2 (fra 3. til 7 klasse), og ungdomsteater (fra 8. klasse). Gruppene har undervisningen sin høsten 2018 i kultursalen på Søgne gamle prestegård og jobber vanligvis frem mot forestillinger hvert semester. I undervisningen er det faglig fokus på å jobbe med leker og øvelser som er på å skape trygghet, samarbeid og evne til å  utfolde seg på en scene. Gruppene er innom flere ulike deler av teateret som for eksempel improvisasjon, skuespillerteknikker, dans, innøving av tekst, scenisk mot osv. Teater er for alle som ønsker en arena der de får utfolde seg i samarbeid med andre, både på og utenfor scenen.


KONSERTER/FORESTILLINGER/UTSTILLINGER: Hvert semester har Kulturskolen elevkonserter der elevene opptrer for publikum. I tillegg arrangerer også lærerne mindre konserter. Elever blir også utfordret av lærerne til å opptre med kunstneriske innslag i forbindelse med konferanser, kurs og andre tilstelninger. 


TALENTSATSNING: Som elev i kulturskolen kan en søke opptak i Lørdagsskolen som er Agders felles fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk. (Kilden lørdagsskole)
Mer informasjon finner dere her: Info og søknadsskjema Lørdagsskolen
 

Vi tar forbehold om feil/endringer. 

Sist oppdatert: 20/8-2018

 

 
Hvor kom Søgnefolk fra ?

Velkommen til søndagsforedrag kl. 13 den 31. mars med Arkeolog Ghattas J. Sayej. Tema: «STEINALDEREN I SØGNE. De første menneskene på Agder, hvor kom de fra? Resultatene av DNA-analyse». Søndags åpent kl. 12-16 Søndagskafé med deilig HJEMMELAGET kake og suppe. Våre utstillinger frem til t.o.m. 12.april: REFLEKSJON, Jens Erland. Galleri Fjøset SOLOPPGANG- de første menneskene på Agder

Prestegårdsfestivalen

Velkommen til en nesten ny festival på Søgne gamle prestegård fredag og lørdag 22-23 mars 2019. Kopier lenke for billetter: https://sognegamleprestegard.hoopla.no/sales. FREDAG: Meadows i kafeen. Søgne bygdekor med "Jorda rundt på 80 minutter" regi Olav Grendstad. De lokale heltene RASTLØS spiller inn i natten. LØRDAG: Jørun Bøgeberg. Tove Bøygard med band. Eigil Berg samarbeid med flygelet og bandet sitt. Onkel Tuka er siste musikalske dynamitt. Sørlandets standup-dronning Lillian Røssaak er lørdagens konferansier
Publiseringsløsning levert av UENO